Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin debug wordpress – enable debug

Mô tả

Only for developers – Can enable debug in the wp-config.php file directly from the plugin. Can also download the debug log directly from the dashboard.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin debug wordpress – enable debug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp