Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DX-Watermark

Mô tả

Automatically add a picture watermark, can select text or pictures are two types. 自动给图片添加水印,可选择文本或图片两种类型。
详情:http://www.daxiawp.com/dx-watermark.html

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

  • 后台截图1
  • 后台截图2

Cài đặt

可以通过以下两种方法的其中一种来安装DX-Watermark插件:

  1. 将下载的文件解压缩,然后将dx-watermark文件夹 上传到 /wp-content/plugins/目录,在插件后台启用

  2. 直接在后台-安装插件,搜索’dx-watermark’,按照提示安装启用

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Works fine and no server load on CentOS, is good for performace, updates for ever please. Thank,s for your job daxiawp
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DX-Watermark” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • Fix some php version does not display a preview of the bug. 修复一些php版本无法显示预览的bug

1.0.3

  • Customize jpeg quality. 自定义jpeg图片水印质量

1.0.2

  • Repair bug. 修复bug

1.0.1

  • Repair jpg images to add watermarks too large bug. 修复jpg图片添加水印后过大的bug

1.0.0

  • publish DX-Watermark plugin. 发布DX-Watermark插件