Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DX-auto-publish

Mô tả

Automatic timing post. 自动批量定时发布文章。

1、能够自动批量定时发布wordpress站点的草稿文章,无需每篇文章都手动设置定时发布时间,大大提高了工作效率。

2、能够自定义定时发布文章的时间间隔。

3、可选择按ID升序或随机发布草稿文章。

详情:http://www.daxiawp.com/dx-auto-publish.html

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

  • 后台截图

Cài đặt

可以通过以下两种方法的其中一种来安装DX-auto-publish插件:

  1. 将下载的文件解压缩,然后将dx-auto-publish文件夹 上传到 /wp-content/plugins/目录,在插件后台启用

  2. 直接在后台-安装插件,搜索’DX-auto-publish’,按照提示安装启用

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DX-auto-publish” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 发布dx-auto-publish插件

1.1

  • 修复自动发布文章时会过滤html标签的一些属性代码

1.2

  • 修复bug