Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DS Gallery

Mô tả

It is easy to pull in a gallery, just put this into one of your PHP templates:
dsGalleryImages();

You can also add in some attributes, to fine tune
your results.

dsGalleryImages($smSize,$linkSize,$ignoreFeatured,$extraClasses);
$smSize if blank will render “thumbnail”

$linkSize if blank will render “large”
(this is not in use yet)

$ignoreFeatured if blank will render FALSE

$extraClasses if blank will render “”

You can also add in shortcode into your post
[dsGalleryImages]

The shortcode also takes the same attributes
[dsGalleryImages smSize=”medium”]

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

Add this to any PHP templates:
dsGalleryImages();

You can also add in shortcode into your post
[dsGalleryImages]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DS Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Multiple options added for arrows

0.2

  • Added arrow key navigation, clicking images to advance. New admin options for each

0.1

  • Initial Commit