Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dropdown SMU Link

Mô tả

Create a dropdown selectable with several formats that links to a URL without coding.. Use the following shortcode:
[smu_dropdown bgcolor=”#b3b3b3″ bghover=”#ffffff” bordercolor=”#b72828″ txt=’My Dropbar’ color=”#000″ itemtextcolor=”#3b1010″ textonhover=’#0f0f0f’ itembg=”” itembghover=”#765c5c” ] [listdown url=”http://dashdeveloper.com”]Item 1[/listdown] [listdown url=”http://dashdeveloper.com”]Dash Developer[/listdown] [/smu_dropdown]

Cài đặt

Just download and upload to your wordpress.

Use the following shortcodes
[smu_dropdown bgcolor=”#b3b3b3″ bghover=”#ffffff” bordercolor=”#b72828″ txt=’My Dropbar’ color=”#000″ itemtextcolor=”#3b1010″ textonhover=’#0f0f0f’ itembg=”” itembghover=”#765c5c” ] [listdown url=”http://dashdeveloper.com”]Item 1[/listdown] [listdown url=”http://dashdeveloper.com”]Dash Developer[/listdown] [/smu_dropdown]

Developer: Dash Web Development
Contributor: Halim

or visit
SMU Dropdown Generator for a simple UI.

Thank you
Dash Web Development

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dropdown SMU Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 Edited Description