Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress / WooCommerce Plugin for Dropday

Mô tả

How to install the module?

  • Download the Dropday plugin;
  • Go to the admin area of your WooCommerce (WordPress) webshop;
  • In the admin area, go to ‘Plugins’ and then ‘Add New’ and choose ‘Upload Plugin’;
  • Click on ‘select file’, upload the .zip file and click on ‘Install Now’;
  • Click on ‘Activate Plugin’.

Configuration

Settings –> Dropday Order Sync

  • Enter your API-key and Account ID from your Dropday Dashboard;
  • Check ‘Live mode’ if you tested the Plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress / WooCommerce Plugin for Dropday” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp