Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Drop-down-taxonomy

Mô tả

This plugin will help the user to add a drop-down-custom-taxonomy box with the help of small code on his desired location.

Options

just place this small code into your theme file and the drop-down box will appear on that page
code:
for example, if you want to display it on home page,
then navigate to index.php, the inside that put this code, if you want to display the custom taxonomies, then just replace category with your custom taxonomy name.

Cài đặt

  1. Download
  2. Unzip the package and upload to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Log into WordPress and navigate to the “Plugins” panel.
  4. Activate the plugin.
  5. If you want to put the drop-down box on the home-page then goto your index.php file and add this code without quotes
    replace “category” with the name of your custom taxonomy

You can find the example demo on this website http://mbas.in

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Drop-down-taxonomy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Original Release – Works With: wp 3.0.3.