Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

dp-th-helper

Mô tả

Plugin needed for running short tags and other options like Services, Team, FAQ, Testimonials.

Use:

Display fast contacts [dentalprime show=”fast_contacts”]

Display service promo [dentalprime show=”services_promo”]

Display latest news [dentalprime show=”latest_news”]

Display Appointment Request [dentalprime show=”request_appointment”]

Display Our services [dentalprime show=”our_services”]

Display FAQ and Testimonials in two column style [dentalprime show=”faq_and_testimonials”]

Display Our Team [dentalprime show=”team”]

Display FAQ [dentalprime show=”faq”]

Display Testimonials [dentalprime show=”testimonials”]

Display Why Us section [dentalprime show=”whyus”]

Cài đặt

  1. Upload the cryptoniann-tools plugin to your blog.
  2. Activate it
  3. You’re done!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the cryptoniann-tools plugin to your blog.
  2. Activate it
  3. You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“dp-th-helper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp