Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DOMS Social Links

Mô tả

Basic shortcode to share Social links

Ảnh màn hình

 • View
 • Settings

Cài đặt

 • Goto Plugins select click Add new
 • Select the plugin file doms-social-links.zip
 • Click Install Now
 • Into POST, PAGE or HTML WIDGET add:
  [doms_social_links title=”Your Title” desc=”Your description info.” custom=”https://www.custom-url.com/” tw=”twitter_user” fb=”facebook_user” yt=”channel/youtube_channel” in=”instagram_user”]
  each parameter is optional, just add the link/s you want to display, if you dont have title or desc just remove the parameter
 • Save the POST, PAGE or HTML WIDGET
 • Done.

Hỏi đáp

— Any Question
Please send me a email to ethan06@gmail.com

Installation Instructions
 • Goto Plugins select click Add new
 • Select the plugin file doms-social-links.zip
 • Click Install Now
 • Into POST, PAGE or HTML WIDGET add:
  [doms_social_links title=”Your Title” desc=”Your description info.” custom=”https://www.custom-url.com/” tw=”twitter_user” fb=”facebook_user” yt=”channel/youtube_channel” in=”instagram_user”]
  each parameter is optional, just add the link/s you want to display, if you dont have title or desc just remove the parameter
 • Save the POST, PAGE or HTML WIDGET
 • Done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DOMS Social Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 0.0.1
Initial Release.