Serverbanner – NameMc

Mô tả

Serverbanner einbindung von NameMc durch Shortcodes

Webseite: https://domisiding.de

NameMc: https://de.namemc.com/

NameMc Datenschutz / Privacy: https://de.namemc.com/privacy

Cài đặt

  • Sie bentigen eine funktionierende WordPress-Installation.

  • Die Shortcode Standard Hhe: 90 Breite: 720

  • Shortcode-Server: [mcbanner server=”beispiel.de”]

  • Shortcode-Hhe/Breite: [mcbanner server=”beispiel.de” width=”720″ height=”90″]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Serverbanner – NameMc” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release
  • Tested with WordPress 5.4
  • Added Mulitlanguage