Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dokan Menu Hider

Mô tả

Dokan Menu Hider for Dokan plugin.

You have to install Dokan Lite plugin or you can get the Pro Version to run this plugin

Manage seller dashboard menu or product tab
* Disable vendor dashboard menu

Author: @nayemDevs
Follow me on @twitter

Features:

 • Hide seller dashboard menu from vendor dashboard
 • Select multiple menu to hide from the dashboard

How to use Dokan Menu Hider

Ảnh màn hình

 • Please navigate to Wp admin->Dokan->Settings.

Cài đặt

 • Install Dokan plugin
 • Then Install Dokan Menu Hider
 • After installing, Please navigate to Wp admin-> Dokan->Settings->Selling Options. In this
  tab you will get the option- Hide Vendor Dashboard Menu.

Hỏi đáp

Q: What is the initial requirement to use this plugin?
A: You need to install Dokan WooCommerce multivendor plugin in your site.

Q: Does this plugin support all theme?
A: Yes.

Đánh giá

20 Tháng Ba, 2023
add_action( ‘init’, ‘dokan_remove_dashboard_side_navigation_action’); function dokan_remove_dashboard_side_navigation_action() { remove_action( ‘dokan_dashboard_content_before’, array( ‘WeDevs\Dokan\Dashboard\Templates\Main’, ‘dashboard_side_navigation’ ) ); }
11 Tháng Mười Một, 2019 1 reply
Nice and quite useful plugin. Hope it will add menu position shift option also.
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dokan Menu Hider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v0.1 released!

v1.0 (16 March, 2016)

 • [fixed]- Few options were gone from the Dokan settings.
 • [fixed]- Settings panel modified

v1.1 released!

 • Fixed overriding issue with Dokan plugin

v2.0 (07 July, 2018)

 • [new]- Now you can hide multiple menus from the vendor dashboard
 • [fixed] – Changed the word seller to vendor

=v2.1 (08 July, 2018) =
* [fixed] – Settings saving issue solved!

=v2.2 (02 Nov, 2018) =
* [New] – Added vendor staff menu to hide

=v2.3 (04 Dec, 208)=
* [New] – Added store settings menu to hide

=v2.4 (28 Jan, 2019)=
* [New] – Added admin notice

=v2.5 (04 Nov, 2019)=
* [New] – Added RMA menu

=v2.5.1 (09 April, 2020)=
* [Tweak] – Removed WooToolkit add

=v2.5.2 (13 September, 2020)=
* Compatibility with WordPress 5.5

=v2.5.3 (11 Feb, 2022)=
* Compatibility with WordPress 5.9