Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DL Maintenance Mode

Mô tả

Данный плагин для всех кроме администратора сайта выводит сообщение об обслуживания на сайте

Если вы хотите помочь в разработке этого плагина – добро пожаловать на github

Cài đặt

  1. Распакуйте архив с плагином
  2. Загрузите папку с плагином в директорию /wp-content/plugins/ на вашем сервере
  3. Активируйте плагин в разделе Плагины в панели администрирования WordPress

Đánh giá

30 Tháng Chín, 2021 2 replies
Did not work with Elementor and Hello Elementor theme
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DL Maintenance Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Небольшие исправления

1.0

  • Первый старт