Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display You Tube Videos

Mô tả

Plugin for You-Tube Video wordpress. This is a cool plugin that makes it easier to add you tube videos (requires only video ID) .

Added widget for showing you-tube videos on the basis of video id.

Ảnh màn hình

  • screenshot is backend widget and deatiails of plugin.
  • Showing video on front end sidebar.

Cài đặt

=This section describes how to install the plugin and get it working.=
1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
3. Go to Appearance -> Widgets
4. Put a widget on sidebar You Tube Videos
5. Submit the title and Video ID(only) and the videos will embed on website sidebar.
6. If you want to add more videos, do same steps again and add multiple widgets.

Hỏi đáp

Why was this plugin created?

This plugin was created to for the embedding the you tube videos into websites sidebar.

How to add multiple videos?

Add mutiple widgets to add multiple videos. Enter single video id to single widget.

How to get video ID?

Copy the video ID from URL.
Ex. https://www.youtube.com/watch?v=TTPmMk . TTPmMk Will be video ID

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display You Tube Videos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

First stable version 1.0.0