Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MarketPress Discounts

Mô tả

This plugin is an add-on to MarketPress plugin. This plugin enables to add discounts to bulk of products in MarketPress plugin.

Cài đặt

1) Make sure you have MarketPress plugin installed and activated.
2) Click “Plugins” menu in WordPress Admin, find the plugin named “MarketPress Discounts”, Click the activatation link.
3) Go to “Products” page, Choose the “Discounts” option from the “Bulk Edit” select box, Now enter the Percentage of discount,
start date and end date for discount, select the products which you want to apply discount, and finally click the apply button.
4) Thats all, we are done.

Hỏi đáp

Is this plugin works with WooCommerce products?

No. This pluign works only with MarketPress plugin.

Does this plugin depand upon any other Plugin?

Yes. It depends upon the MarketPress plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MarketPress Discounts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp