Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Disable Email plugin

Mô tả

Disables all email through wp_mail() on current installation. Email will by disabled by default, but can be overridden in the settings.

Chức năng

  • Disables all email by default
  • Enable email again by matching the given hostname with the current server hostname.
  • Override the $to address (or multiple, comma sperated addresses), so you can use that for testing purposes.

Note: The plugin performs a check on the $_SERVER['HTTP_HOST'] variable.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Disable Email plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial plugin