Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Lazy Loading

Mô tả

Disable Lazy Loading . You can exclude lazy loading by Post Type or ID.

This plugin is developed and maintained by Sharaz Shahid

Usage

Disable Lazy Loading . You can exclude lazy loading Post Type or ID.
Visit Settings->Lazy Loading Page where you can play with settings.

Ảnh màn hình

  • The settings screen.

Cài đặt

Installing “Disable Lazy Loading” can be done either by searching for “Starter Plugin” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org.
  2. Upload the ZIP file through the “Plugins > Add New > Upload” screen in your WordPress dashboard.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Visit the settings -> LazyLoading screen and configure, as desired.

Hỏi đáp

How do I contribute?

We encourage everyone to contribute their ideas, thoughts and code snippets. This can be done by forking the repository over at GitHub.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Lazy Loading” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • 2020-08-19
  • Initial release. Woo!