Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Roku Direct Publisher

Mô tả

Curate content for Roku through the Direct Publisher program.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Roku Direct Publisher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release

1.0.1

  • Fix for ACF integration

1.0.2

  • Fix for feed issues

1.0.3

  • Added order by for categories

1.0.4

  • Fix for category object in feed