Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Digital Clock Block

Mô tả

Easily add a Digital Clock Block to your WordPress post or page via the new Gutenberg Editor.

  • Add Digital Clock Block Style

Donations

If you like the plugin, consider a donation to support further development. Click here

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit Plugins > Add New
  2. Search for “Testimonials Block”
  3. Install the “Testimonials Block” plugin
  4. Activate “Testimonials Block” from your Plugins page
  5. Insert Block on your Gutenberg Editor and select “Testimonials”

Người đóng góp & Lập trình viên

“Digital Clock Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (21/08/2018)

  • First release