Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DeMomentSomTres Lazy Load for WP Canvas – Gallery

Mô tả

WP Canvas Gallery is a great gallery with a Masonry or Pinterest effect.

However, in very big galleries, it is to slow but it doesn’t work fine with BJ-Lazy-Load that implements Lazy Load for WordPress at it losts the Masonry effect.

So, when we were implementing both plugins in http://espaimoble.com where there are really big galleries based on WP Canvas Gallery, we where forced to implement this plugin to implement the compatibility.

Thank you

This plugin it’s been possible thanks to the great job of:
* Bjørn Johansen in (BJ-Lazy-Load|https://wordpress.org/extend/plugins/bj-lazy-load/)
* Chris Baldelomar in (WP Canvas Gallery|http://wordpresscanvas.com/features/gallery/)

Cài đặt

As usual.

Hỏi đáp

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DeMomentSomTres Lazy Load for WP Canvas – Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

First version