Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Delay Posts From Appearing in WordPress RSS Feed

Mô tả

Check your feed status with http://www.example.com/feed.

  • 3 units of time are supported: seconds, hours, and minutes.

For more information, Please visit Delay Posts From Appearing in WordPress RSS Feed.

Ảnh màn hình

  • Admin Panel

Cài đặt

Install using Plugins->Add New or manually upload using WordPress plugin uploader.
Activate the plugin, and go to the settings page for customization.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Delay Posts From Appearing in WordPress RSS Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp