Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Bar Toggle

Mô tả

The Debug Bar plugin is great, but sometimes I want to turn it off for a short time. This plugin lets you do that with a keystroke (ctrl + d).

Each time you press the keystroke, it toggles the Debug Bar’s setting for your next request. For example, if the Debug Bar is on and you press ctrl + d, then reload the page, it will not be loaded on the next pageview. Press ctrl + d again, refresh, and it’s back.

Cài đặt

This plugin doesn’t have any options. Install it, activate it, and it’s on.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar Toggle” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Genesis.