Debug Bar ElasticPress

Mô tả

Adds an ElasticPress panel to the Debug Bar plugin. Allows you to examine every ElasticPress query running on any given request.

Requirements:

Cài đặt

 1. Install ElasticPress.
 2. Install Debug Bar.
 3. Install the plugin in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Bar ElasticPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Debug Bar ElasticPress” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Debug Bar ElasticPress” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

[3.0.0] – 2023-03-23

This release drops the support for older versions of ElasticPress and PHP.

Added:

Changed:

Fixed:

Security:

 • Bumped minimatch from 3.0.4 to 3.1.2. Props @dependabot.
 • Bumped json5 from 2.2.0 to 2.2.3. Props @dependabot.
 • Bumped webpack from 5.75.0 to 5.76.2. Props @dependabot.

[2.1.1] – 2022-08-04

Security:

2.1.0

Added:

Changed:

2.0.0

This release drops the support for older versions of WordPress Core, ElasticPress and Debug Bar.

 • Code refactoring. Props @felipeelia
 • Fixed Query Logs in EP Dashboard @felipeelia
 • Fixed typo from “clsas” to “class” in the query output. Props @Rahmon

1.4

 • Support ElasticPress 3.0+

1.3

 • Add query log

1.2

 • Show query errors (i.e. cURL timeout)
 • Add ?explain to query if GET param is set

1.1.1

 • Only show query body if it exits

1.1

 • Improve formatting
 • Show original query args (EP 2.1+)

1.0

 • Initial release