Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Davsy

Mô tả

Davsy: SIMPLE BLOG POSTS SHARING PLUGIN FOR WORDPRESS

Davsy is a reliable WordPress Plugin for sharing Blog Posts. With the help of this plugin, your posts get promoted over your Partner’s Blogs. This way your Blog Posts reach more and more audience. Your Articles can be boosted in the Sidebar or below your Blog Posts. To boost Blog Posts in your sidebar, personalize the Sidebar Widget. And standardize the Below the article’ widget to have visibility of your articles below the Blog Posts.

Features:

  • Conditional Visibility
  • Style Your Way
  • Easy Installation
  • Easy To understand

How it Works?:
1- Go to Davsy Website >> Log In/Sign Up >> Profile >> Copy Activation Key
2- Install and Activate Plugin on WordPress
3- Login to WordPress Admin >> Go to Davsy Settings >> Put Activation Key, No. of Posts and Widget Title >> Click Save
4- Go to Widget Section >> Drag and Drop Davsy Widget into Sidebar >> Put No. of Posts >> Click Save

Ảnh màn hình

Cài đặt

1- Download Plugin Zip File
2- Login to your WordPress admin >> Go to Plugin section >> Click Add New >> Upload Zip File
3- Install and Activate Plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions

1- Download Plugin Zip File
2- Login to your WordPress admin >> Go to Plugin section >> Click Add New >> Upload Zip File
3- Install and Activate Plugin

Đánh giá

28 Tháng Mười Hai, 2019
A Wonderful Plugin For Increase Traffic And Branding Your Blog.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Davsy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp