Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dataclermont Bootstrap Widgets

Mô tả

Adds 6 fully customizable Widgets made with Bootstrap framework.

 • Featured Sections
  Adds a Bootstrap section with gradient (optional) background where you can edit the text and image.

 • Featured Boxes
  Adds a Bootstrap section with gradient background and featured boxes with icons.

 • Navigation Bar
  Adds a customizable Bootstrap navigation bar.

 • Parallax Titles
  Adds a Bootstrap Parallax header with customizable titles and image.

 • Simple Slider
  Adds a Bootstrap Slider with arrow controls and 3 images.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dataclermont Bootstrap Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

Alpha release