Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Horoscope widget

Mô tả

This is a daily horoscope widget for wordpress. The widget shows 5 stars forecast for every zodiac sign and deep daily horoscope.
The content will be pulled from local xml file. This widget is perfect add-on for every shop or lifestyle site.

Cài đặt

  1. Unzip “horoscope-wp-widget.zip” and upload the contained files to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Add this horoscope to sidebar

  1. Install “Daily Horoscope” through the WordPress admin menu of Appearance or Design and then widgets.

Add this horoscope to a post or a page

  1. Place [wp_horoscope] in the content to insert into a post.

Hỏi đáp

Can I change the look and feel of the horoscope?

Yes, you can edit the code after “Edit the following to change the look and feel of this horoscope” in horoscope-wp-widget.php to change the look and feel. You need to have basic HTML understanding to change it correctly.

Can I put this horoscope to both the sidebar and the post?

No, please put it to either the sidebar or the post, but not both. If put into both places, the horoscope will generate javascript error.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Horoscope widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp