Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan WordPress Event

Mô tả

Dadevarzan Event Post Type

  • Event Post Type
  • Event custom Fields
  • Event Category
  • Event Capabilities
  • Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan wordpress event either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan wordpress event.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Event” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp