Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan WordPress Download

Mô tả

Dadevarzan Download Post Type

  • Download Post Type
  • Download custom Fields
  • Download Capabilities
  • Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan wordpress download either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan wordpress download.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Download” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp