Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CWM Stylish Author Widget

Mô tả

Simple plugin which allows you to create stylish author widget info inside WordPress widget. You can use any image from gallery.
also you will be able to write about you and you can add your social media link and custom read more page link.

Features

 • Really simple and stylish
 • Add your portfolio image from gallery.
 • Add custom title
 • Add custom text about you
 • Add social media link
 • Add custom read more button text
 • Add custom read more link

CWM Stylish Author Widget plugin is created by Mehedi Hasan

Live example?

Check CWM Stylish Author Widget live example on my personal portfolio Code with Mehedi

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Download and unzip the plugin. Upload the unzipped folder to the wp-contents/plugins folder of your WordPress installation.
 2. Active the plugin from the WordPress Plugins administration page.
 3. OR, Got to WP admin panel, click ‘Plugins’ -> ‘Add new’. In the search input box, type ‘CWM Stylish Author Widget’.
 4. Install and activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CWM Stylish Author Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0