Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Social Embed

Mô tả

This WordPress plugin will help you in removing some frustrating description and comments on photos and videos embedded from Instagram social network. Custom Social Embed is developed by Teodoro PICCINNI, not officially approved or released by Instagram developers team.

Ảnh màn hình

  • View of backend Plugin panel: Custom Social Embed
  • This is how the the default Instagram embedding engine works
  • After enabling the Custom Social Embed plugin. All TAGS and comments are removed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Social Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp