Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Fields Missing When ACF is Active

Mô tả

When the plugin ACF or ACF Pro 5.6.0 is active the native WordPress Custom Fields on post, pages or CPTs is not visible and gone missing. If you disable the ACF plugin the custom fields are visible again.

The functionality to hide the WordPress custom fields was introduced in ACF version 5.5.13 but then made default in 5.6.0, it was made default to speed up the page speed load of the admin edit page/post screen.

This plugin reverse this behaviour, so you don’t need to edit the function.php of your template.

Cài đặt

  1. Install from WordPress control panel in Dashboard > Plugins admin page. Then activate it.
  2. Install manually uploading to plugin folder inside wp-content. Then activate it

Hỏi đáp

Why ACF hide this box?

The functionality to hide the WordPress custom fields was introduced in ACF version 5.5.13 but then made default in 5.6.0, it was made default to speed up the page speed load of the admin edit page/post screen.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Fields Missing When ACF is Active” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Custom Fields Missing When ACF is Active 1.0.0 | 23.08.2021