Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Currency Symbol for WooCommerce

Mô tả

This plugin allows you to change the symbol used by the set currency in WooCommerce. It adds an extra field to the currency settings where you can enter the symbol/text you’d like to use.

Hỏi đáp

  • Where Do I Enter a Custom Symbol?

You can enter a custom symbol by going to WooCommerce > Settings > General and looking down to the “Currency Options” section. The field for “Custom Currency Symbol” will be there.

Đánh giá

1 Tháng Tư, 2022
Cumple se puede colocar la abreviación del tipo de moneda usada en woocommerce
18 Tháng Hai, 2021
This is the plugin that you're looking for. Does the job perfectly! Thank you.
24 Tháng Tư, 2020
Simply does the job, thank you.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Currency Symbol for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release!