Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Checkbox for Posts

Mô tả

A custom plugin to add the Checkbox to Posts. This custom checkbox gives you functionality of adding your own custom functions on checkbox trigger status.

Detailed comments are available to add you own custom functions into the code. Right now the checkbox is adding value to database but you can change it to whatever function or API function you have to call upon.

Hỏi đáp

Can I add any API related functionality to post

Yes, you can easily add any API related functionality to post. You can write your code for checkbox behaviour followed by comments in the code.

Can I add any custom functionality to post

Yes, you can easily add any custom functionality to post. You can write your code for checkbox behaviour followed by comments in the code.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Checkbox for Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A earlier version for checkbox functionality.