Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Advertisement Management

Mô tả

You can use show advertisements on desired location using shortcode [CUSTOM_ADVERT ID='{ID}’]. This id is your advertisement image id.

For example, if image id is 2, Shortcode will be like : [CUSTOM_ADVERT ID=’2′]

Major features in Custom Advertisements include:

  • Place the shortcode on desired location.
  • Also give you the advertisement click count or visit count on each advertisement.
  • I am happy to help you guys, For any query feel free to contact me at : arshsharma91@gmail.com

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Custom Advertisement Management plugin to your blog, Activate it and Done.

Start adding Advertisements by clicking on the ‘Custom Ad Management’ link in left side Menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Advertisement Management” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp