Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSV Import and Exporter

Mô tả

You can export posts in CSV format for each post type.
It is compatible with posts’ custom fields and custom taxonomies.
It is also possible to set the number or date range of posts to download.

How to customize export post data

This plugin has below filters.

 • wp_csv_exporter_post_name
 • wp_csv_exporter_post_title
 • wp_csv_exporter_post_content
 • wp_csv_exporter_post_excerpt
 • wp_csv_exporter_post_status
 • wp_csv_exporter_post_author
 • wp_csv_exporter_post_date
 • wp_csv_exporter_post_modified
 • wp_csv_exporter_thumbnail_url
 • wp_csv_exporter_post_tags
 • wp_csv_exporter_post_category
 • wp_csv_exporter_tax_{taxonomy}
 • wp_csv_exporter_{custom_field_key}

wp_csv_exporter_post_name

Parameters:

 • $post_name – (required) post slug
 • $post_id – (int) post id

Example:

add_filter( 'wp_csv_exporter_post_name', 'wp_csv_exporter_post_name_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_name_filter( $post_name, $post_id ) {
  return $post_name;
}

wp_csv_exporter_post_title

Parameters:

 • $post_title – (required) post title
 • $post_id – (int) post id

Example:

add_filter( 'wp_csv_exporter_post_title', 'wp_csv_exporter_post_title_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_title_filter( $post_title, $post_id ) {
  $post_title = $post_id . ':' . $post_title;
  return $post_title;
}

wp_csv_exporter_post_content

Parameters:

 • $post_content – (required) post content
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_excerpt

Parameters:

 • $post_excerpt – (required) post excerpt
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_status

Parameters:

 • $post_status – (required) post status
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_author

Parameters:

 • $post_author – (required) post author
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_date

Parameters:

 • $post_date – (required) post date
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_modified

Parameters:

 • $post_modified – (required) post modified date
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_thumbnail_url

Parameters:

 • $post_thumbnail_url – (required) post thumbnail_url
 • $post_id – (int) post id

wp_csv_exporter_post_tags

Parameters:

 • $post_tags – (array)(required) post tags
 • $post_id – (int) post id

Example:

add_filter( 'wp_csv_exporter_post_tags', 'wp_csv_exporter_post_tags_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_tags_filter( $post_tags, $post_id ) {
  $_post_tags = array();
  foreach ( $post_tags as $key => $tag ) {
    $_post_tags[] = 'Tag:'.$tag;
  }
  return $_post_tags;
}

wp_csv_exporter_category

Parameters:

 • $category – (array)(required) post category
 • $post_id – (int) post id

Example:

add_filter( 'wp_csv_exporter_category', 'wp_csv_exporter_category_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_post_category_filter( $category, $post_id ) {
  $_category = array();
  foreach ( $category as $key => $value ) {
    $_category[] = 'Category:'.$value;
  }
  return $_category;
}

wp_csv_exporter_tax_{taxonomy}

Parameters:

 • $term_values – (array)(required) post taxonomy
 • $post_id – (int) post id

Example: taxonomy = “dogs”

add_filter( 'wp_csv_exporter_tax_dogs', 'wp_csv_exporter_tax_dogs_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_tax_dogs_filter( $term_values, $post_id ) {
  $_term_values = array();
  foreach ( $term_values as $key => $term_value ) {
    $_term_values[] = 'Dog:'.$term_value;
  }
  return $_term_values;
}

wp_csv_exporter_{custom_field_key}

Parameters:

 • $field – (required) post custom field
 • $post_id – (int) post id

Example: custom field key = “price”

add_filter( 'wp_csv_exporter_price', 'wp_csv_exporter_price_filter', 10, 3 );
function wp_csv_exporter_price_filter( $field, $post_id ) {
  return 'Price:'.$field;
}

Ảnh màn hình

 • /assets/screenshot-1.png
 • /assets/screenshot-2.png

Cài đặt

 1. Upload the entire wp-csv-import-exporter folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. The control panel of WP CSV Exporter is in ‘Tools > CSV Export’ & ‘Tools > CSV Import’.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSV Import and Exporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – April 14, 2023
Initial release.