Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cron Tasks Viewer

Mô tả

This plugin adds an informational page to the Tools menu, which displays all tasks scheduled to run by WP-Cron process.

This is an updated and improved version of the (seemingly abandoned) plugin Cron Tasks Viewer by Dr. Max V.

Ảnh màn hình

  • Example of the page with all WP-Cron jobs on it, showing its menu location.

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Go to your WordPress Site’s Plugins > Add New page.
  3. Click the Upload Plugin button.
  4. Browse for the zip file you downloaded, and click Install Now.
  5. Activate the plugin.

Đánh giá

4 Tháng Tư, 2023
Helped me quickly confirm that my custom plugin code was registering correctly.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cron Tasks Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Simpler name.

1.0.0

Update for current version of WordPress, add table of known cron intervals, and remove superfluous files.

0.0.3

Initial release by drmaxim