Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

creative commons license widget

Mô tả

Adds a sidebar widget to display creative commons license:

Four languages:
* English
* Spanish
* Italian
* Catalan

All creative commons licenses:
* Attribution
* Attribution-NoDerivs
* Attribution-NonCommercial-NoDerivs
* Attribution-NonCommercial
* Attribution-NonCommercial-ShareAlike
* Attribution-ShareAlike

Three images types
* somerights20
* 80×15
* 88×31

Ảnh màn hình

  • Widget configuration
  • Example

Cài đặt

  1. Firstly, make sure you have the Widget plugin available at http://www.xperimentos.com/public/ccLicense.zip
  2. Copy “ccLicense.php” to your plugins folder, “/wp-content/plugins/widgets/”
  3. Click the “Activate” link for “creative commons license widget” on your Plugins page (in the WordPress admin interface)
  4. Go to Themes->Sidebar Widgets and drag and drop the widget to wherever you want to show it.
  5. Use the configuration menu to customise the widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“creative commons license widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp