Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

COVID-19 Corona Virus Live Stats & Updates For WordPress Lite

Mô tả

COVID-19 Corona Virus Live Stats & Updates is plugin for show update related to Corona Virus. This plugin have every thing you need related to Corona Virus updates and Stats.

Pro Version

Buy Pro Version

Live preview

Live preview

Features:

[covid19-global-updates label="Updates From All Over The World"]
[covid19-country-updates country=USA label="USA Covid19 Data"]
[covid19-state-updates label="USA States Covid19 Data"]
[covid19-list-countries label="All countries Covid19 Data"]

Pro Features:

  • Global Stats with Dark and custom color via shortcode Example

  • Dark Layout

[covid19-global-updates label="Updates From All Over The World" mode="dark"]
  • Custom Colors
[covid19-global-updates label="Updates From All Over The World" colors="#04F6C3 ,#064885"]
  • Country Wise Stats with dark mode, 3 layouts and country filtration Example
[covid19-country-updates country=USA country_list=1 layout=1 label="USA Covid19 Data" colors="#023E73,#F91C02"]
[covid19-countries-map label="World Data" colors="#F03312,#1237F0" ]
[covid19-list-countries label="All countries Covid19 Data" colors="#F03312,#1237F0"]
[covid19-list-countries label="All countries Covid19 Data" colors="#F03312,#1237F0"]

(Note)

We are using NovelCOVID API in our plugin.
So plugin functionality and data completely depends on third party API. (We can’t provide any support if there is any downtime in third party API).

Please check PRIVACY POLICY .

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“COVID-19 Corona Virus Live Stats & Updates For WordPress Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.