Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Copyright Shortcodes

Mô tả

Available shortcodes are:
[copyright year=YYYY], [copy], [year], [years by=YYYY list=true/false sep=“, “]

The copy shortcode provides the official C with a circle around it (“©”) required legally in many countries to Copyright many forms of intellectual property. It’s already included in the ‘copyright’ shortcode.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Copyright Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp