Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cool Media Filter

Mô tả

  • Adds the ability to create custom user Role and manage capabilities for them.
  • Adds the ability to restrict access to category by user role.
  • Adds the ability to select category from a dropdown in Media Library.
  • Filter media files by selecting a category from the dropdown in both grid and list views.
  • Attach or detach multiple media files to a selected category under Bulk Actions dropdown in list view.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cool Media Filter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp