Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Consultar CNPJ

Mô tả

Neste plugin você poderá fazer a consulta do CNPJ online de forma gratuita. A pesquisa funciona de forma instantânea em computadores e smartphones com conexão ativa à internet.

Ảnh màn hình

  • screenshot1'

Cài đặt

Faça o upload do plugin “Consultar CNPJ” para seu blog, ative-o.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Faça o upload do plugin “Consultar CNPJ” para seu blog, ative-o.

Como utilizar o shortcode

Insira a tag [CONSULTAR_CNPJ] em páginas, posts e será exibido o formulário.

Como utilizar o plugin

Forneça o cnpj e envie o formulário para visualizar os resultados.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Consultar CNPJ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.

1.0.1

  • Update readme.