Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Company History

Mô tả

컴퍼니 히스토리 플러그인은 회사 연혁 작성을 할수있는 서비스를 제공하고 있습니다.
년도, 월, 내용, 정렬, 노출여부, 수정, 삭제 등으로 이루어져 있습니다.

주의 사항

  • 마지막 업데이트 일시 : 2017년 5월 11일.
  • 제작 당시 워드프레스의 버전 : 4.7.3. last update wordpress version : 4.7.3

Arbitrary section

이제 회사 연혁을 플러그인에서 관리해보세요!

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. 플러그인을 다운 후 활성화 시킨다.
  2. 관리자 옵션 페이지 상단에 적혀있는 숏코드[companyhistoryview]를 페이지 내용에 붙여넣어 페이지를 생성한다.
  3. 관리자 옵션 페이지에서 회사 연혁 리스트를 작성한다.

year = 연혁의 연도를 적습니다.
month = 연혁의 월을 적습니다.
content = 연혁의 내용을 적습니다.
sort = 리스트 정렬 순서(수동).
show/hide = 연혁 내용을 공개 할지 하지 않을지 지정합니다.

수정하고 싶은 내용을 누르면 수정 text 필드가 나타납니다.

Hỏi đáp

F: 숏코드를 페이지에 업데이트 시키는 과정이 궁금해요.
Q: 우선 플러그인을 활성하신 후, 관리자 메뉴에 있는 페이지 생성에 들어가셔서 제목을 정하신 후 내용에 숏코드 [companyhistoryview] 를 삽입하시면 됩니다. 페이지를 업데이트 하는 것도 잊지 마세요!

F: SORT 는 무엇인가요?
Q: 제일 첫번째로 정렬되는 항목입니다. ID값이 아닙니다. (수동)

Installation Instructions
  1. 플러그인을 다운 후 활성화 시킨다.
  2. 관리자 옵션 페이지 상단에 적혀있는 숏코드[companyhistoryview]를 페이지 내용에 붙여넣어 페이지를 생성한다.
  3. 관리자 옵션 페이지에서 회사 연혁 리스트를 작성한다.

year = 연혁의 연도를 적습니다.
month = 연혁의 월을 적습니다.
content = 연혁의 내용을 적습니다.
sort = 리스트 정렬 순서(수동).
show/hide = 연혁 내용을 공개 할지 하지 않을지 지정합니다.

수정하고 싶은 내용을 누르면 수정 text 필드가 나타납니다.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Company History” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version