Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Probation

Mô tả

Comment Probation allows you to put a comment author on “probation.”

If you allow comments to automatically appear from authors who already have an approved comment,
this plugin gives you a bit more control. It lets you approve a comment but place the author
under probation, meaning that any future comments from that author will need to be moderated again.

When approving a comment, you’re given the option to “Approve” the comment, or “Approve with Probation.”
If a comment ended up in moderation because the author is on probation, “approving” the comment will
remove the author from the probation list.

Ảnh màn hình

  • Two ways to approve a comment: ‘Approve’ and ‘Approve with Probation’.

Cài đặt

This plugin only works if you’ve enabled the setting “Comment author must have a previously approved comment”
on the Discussion Settings Screen.

Hỏi đáp

Why am I not seeing “probation” links when moderating comments?

This plugin only works if you’ve enabled the setting “Comment author must have a previously approved comment”
on the Discussion Settings Screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Probation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp