Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Moderation Highlighter

Mô tả

If your blog gets so many comments you tend to skim them during moderation, you can sometimes miss ‘manual spam’ or trollish comments. This plugin will highlight keywords you specify so certain remarks grab your attention for further review. It is useful for blogs that get numerous comments and the moderator tends to skim instead of reading each and every one.

Ảnh màn hình

  • Options page
  • Highlights in comments

Cài đặt

Install the plugin through the WordPress admin and visit the Settings page to set keywords.

Hỏi đáp

Q: Why do I need this plugin if I have a spam filter?

A: This plugin is for real comments with keywords that may or may not be spam
depending on their context, so they are highlighted to help ensure they do not miss your attention.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Moderation Highlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2 Initial Release

  • Added ability to highlight duplicate comments across multiple pages.

0.1 Initial Release