Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ColorfulUI

Mô tả

you can genarate color to you select dom .

 • Easy
  1 add this plagin
  2 select class name and transparency , footer on by setting .

  1. push save button.
  • ShortCode
   if you need ,you can use shortcode at below.
   do_shortcode([‘colorful_ui’])

Hỏi đáp

Installation Instructions
 • Easy
  1 add this plagin
  2 select class name and transparency , footer on by setting .

  1. push save button.
  • ShortCode
   if you need ,you can use shortcode at below.
   do_shortcode([‘colorful_ui’])

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ColorfulUI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

version 0.2 fix sanitaize and validate , escape
version 0.1 first release.