Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Code Editor Blocks

Mô tả

Custom HTML Block

Custom HTML Editor Blocks with Code Editor.

Blocks

  • Custom HTML Block filtered script tag.
  • Code Block.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Code Editor Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • first release.