Code Editor Blocks

Mô tả

Custom HTML Block

Custom HTML Editor Blocks with Code Editor.

Blocks

  • Custom HTML Block filtered script tag.
  • Code Block.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Code Editor Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • first release.