Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CMB2 Field Type: Font Awesome

Mô tả

Font Awesome icon selector for powerful custom metabox generator CMB2

You can use as field type in CMB2 function file. Add a new field, set type to faiconselect and add font awesome icons to options (look Usage for examples). Plugin uses jQuery Font Picker for creating a icon selector.

Sample Usage

Detailed instructions on Github

$cmb->add_field( array(
  'name' => __( 'Select Font Awesome Icon', 'cmb' ),
  'id'  => $prefix . 'iconselect',
  'desc' => 'Select Font Awesome icon',
  'type' => 'faiconselect',
  'options' => array(
  'fa fa-facebook' => 'fa fa-facebook',
  'fa fa-500px'  => 'fa fa-500px',
  'fa fa-twitter' => 'fa fa-twitter'
  )
) );

Sample Usage With Font Awesome 5

$cmb->add_field( array(
  'name' => __( 'Select Font Awesome Icon', 'cmb' ),
  'id'  => $prefix . 'iconselect',
  'desc' => 'Select Font Awesome icon',
  'type' => 'faiconselect',
  'options' => array(
    'fab fa-facebook' => 'fa fa-facebook',
    'fab fa-500px'    => 'fa fa-500px',
    'fab fa-twitter'   => 'fa fa-twitter',
    'fas fa-address-book' => 'fas fa-address-book'
  ),
  'attributes' => array(
    'faver' => 5
  )
) );

Ảnh màn hình

 • Selector

Cài đặt

 1. Upload cmb2-field-type-font-awesome folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CMB2 Field Type: Font Awesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.4

 • Composer Support Added

Version 1.3-beta

 • Test for Gutenberg
 • Font Awesome 5 support added
 • Code Fixes

Version 1.2

 • Version corrections and tests
 • fontawesome & mainjs definition fix

Version 1.1

 • Group Field Problem Solved
 • Icon Selector js updated to latest version

Version 1.0

 • Released