Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CMB Field Type: Sorter

Mô tả

This plugin gives you two CMB field types based on the Sorter script:

Usage

`tb_sorter` – Select box with with typeahead-style search. Example:

  $cmb->add_field(array(
    'name'  => 'Page Layout',
    'id'   => $prefix . 'ingredients',
    'desc'  => 'Select Page Layout',
    'type'  => 'tb_sorter',
    'options' => array(
      'enabled' => array(
        'highlights' => 'Highlights',
        'slider'   => 'Slider',
        'staticpage' => 'Static Page',       
      ),
      'disabled' => array(
        'services'  => 'Services'
      )    
    ),
  ));

Out put

  get_post_meta(get_the_ID(), '_yourprefix_about_ingredients', true);

IMPORTANT: The key pair of ‘placebo’ => ‘placebo’ IS NO LONGER REQUIRED.

Ảnh màn hình

 • admin panel
 • drag drop
 • output value

Cài đặt

You can install this field type as you would a WordPress plugin:

 1. Download the plugin
 2. Place the plugin folder in your /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin in the Plugin dashboard
 4. Alternatively, you can place the plugin folder in with your theme/plugin. After you call CMB:

Add another line to include the cmb-field-sorter.php file. Something like:
require_once ‘cmb-field-type-sorter/cmb-field-sorter.php’;

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CMB Field Type: Sorter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp