Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Client Testimonials / Quotes

Mô tả

This plugin makes it possible to add client testimonials to your website. It can be placed in any template, using a simple tag.

Some features:
– Add, manage and remove client testimonials
– Add an image to a testimonial
– Client name and website

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

  1. Go to your wp-admin and browse to plugins-> add new.
  2. Make shure your plugin directory is writable (eg chmod 777)
  3. Make shure your uploads directory (wp-content/uploads) exists and is writable (eg chmod 777)
  4. Upload the plugin .zip file through the “Install a plugin in .zip format” option
  5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  6. Place <?php wpTestimonials_output(); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Client Testimonials / Quotes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp