Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Instant Message for WooCommerce Orders

Mô tả

Simply click on the customer phone number in the orders and easily contact your customers via WhatsApp.

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png
  • /assets/screenshot-2.png

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

Hỏi đáp

Where is the click to whatsapp link?

WooCommerce>Orders>Select an order>Phone number in address tab.

Đánh giá

22 Tháng Năm, 2020
There is no link in Phone to open WhatsApp. Woocommerce Version: Version 4.1.1 Wordpress: 5.4.1
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Instant Message for WooCommerce Orders” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

0.86

*jquery code converted to javascript for performance