Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Citrasms Woocommerce SMS Notification

Mô tả

SMS notifications for the WooCommerce plugin allow you to send SMS notifications automatically for orders received at WooCommerce. Buyers and Admin can receive SMS notifications after the WooCommerce order is received. All SMS Notification texts can be customized from the wordpress admin panel.

This plugin can only use SMs gateway from Citrasms.com to send SMS

** Features. **

  • Smsgateway using citrasms.com
  • SMS notification when status order changes
  • SMS notification to admin when a new order is received.
  • SMS notification to buyers when order
  • Facility to send Manual SMS

Ảnh màn hình

  • Citrasms Woocommerce SMS Notification plugin settings
  • Citrasms Woocommerce SMS Notification API Key Setting
  • Citrasms Woocommerce SMS Notification Customized sms text
  • Citrasms Woocommerce SMS Notification Customized sms text based on status order

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Citrasms Woocommerce SMS Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Public Release